The XVth FECHEM Conference on Organometallic Chemistry in Zuerich (Switzerland)